RETOSA

L'objecte social i misió de Retosa és col·laborar en la recaptació, gestió i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic que haja de percebre l'Ajuntament de Torrent / El objeto social y misión de Retosa es colaborar en la recaudación, gestión e inspección de tributos y otros ingresos de derecho público que deba percibir el Ayuntamiento de Torrent.