Innovació i desenvolupament econòmic actiu Torrent S.A.

Empresa de capital íntegrament municipal, propietat de l'Ajuntament de Torrent.

Tenim per objete conseguir eficiència en l'acció municipal en iniciatives i activitats que tendixquen a impulsar la economia i l'ocupació en el municipi de Torrent.


Empresa de capital íntegramente municipal, propiedad del Ayuntamiento de Torrent.

Tenemos por objeto lograr eficiencia en la acción municipal en iniciativas y actividades tendentes a impulsar la economía y el empleo en el municipio de Torrent.