Fundació Esportiva Municipal de Torrent

La Fundació Esportiva Municipal és un organisme autònom administratiu de l'Ajuntament de Torrent, l'objectiu del qual és la promoció esportiva i el desenrotllament de la cultura esportiva de la població de Torrent, i la promoció d'activitats i pràctiques esportives de caràcter aficionat o popular, i federats en aquells supòsits que no siguen organitzats per les pròpies federacions.


La Fundación Deportiva Municipal es un organismo autónomo administrativo del Ayuntamiento de Torrent, cuyo objetivo es la promoción deportiva y el desarrollo de la cultura deportiva de la población de Torrent, y la promoción de actividades y prácticas deportivas de carácter aficionado o popular, y federados en aquellos supuestos que no sean organizados por las propias federaciones.