Consell Agrari Municipal

L'Ajuntament de Torrent disposa d'un Organisme Autònom denominat Consell Agrari Municipal. Els actuals Estatuts del Consell van ser aprovats definitivament pel Ple en data 7 de juny de 1990. El Consell canalitza les competències municipals en matèria d'agricultura, en règim de descentralització funcional.

El Ayuntamiento de Torrent dispone de un Organismo Autónomo denominado Consell Agrari Municipal, cuyos actuales Estatutos fueron aprobados definitivamente por el Pleno en fecha 7 de junio de 1990, que canaliza las competencias municipales en materia de agricultura, en régimen de descentralización funcional.